De Heilige Wet van Eén

Christos Vincit     Christos Regnat     Christos Imperat

Maria Berdina Johanna 

AHB


 

CEDE  MAIORI | DE  12  BERISPINGEN  DOOR  DE  ENIGE  ERFGENAAM

 

EIS  DE  EED  VAN "UW" ADVOCAAT  EN  VAN  IEDERE  VERMEEND  BEVOEGDE  ZOALS  RECHTER,  JEUGDZORG,  RAAD VAN  STATE,  HOGE  RAAD  DER  NEDERLANDEN,  MINISTER,  BANKIER  INSEAD / IN SEA DEAD / DAS / DEAD AT SEA.

 

DE  TWAALF  VERMOEDENS  VAN  HET  HOF  (ROMAN COURT)

Canon 3228

 

Een Romeins Hof werkt niet volgens een echte rechtsstaat, maar volgens vermoedens van de wet.

Daarom, als vermoedens van de particuliere Orde van Advocaten niet worden weerlegd, worden ze feit en wordt daarom gezegd dat ze waar zijn [Of als "waarheid in de handel"].

 

Er zijn twaalf (12) belangrijke vermoedens van de particuliere orde van advocaten die, indien onbetwist, openbaar verslag, openbare dienst, openbare eed, immuniteit, dagvaarding, voogdij, hof van voogden, hof van curatoren, regering als executeur/begunstigde,

executeur De Son Tort (onrechtmatige daad), onbekwaamheid en schuld zijn:

 

1. Het vermoeden van openbaar register is dat elke zaak die voor een lagere Romeinse rechtbank wordt aangebracht,

een zaak is voor het openbaar register, terwijl in feite door de leden van de particuliere orde van advocaten wordt aangenomen

dat de zaak een privé-bargilde-zaak is.

 

Tenzij openlijk berispt en afgewezen door duidelijk te vermelden dat de zaak in het openbaar moet worden opgenomen,

blijft de zaak een privé-bargilde-zaak volledig onder de regels van de particuliere orde van advocaten; En

 

2. Het vermoeden van openbare dienst is dat alle leden van de Private Bar Guild die allemaal een plechtige geheime absolute eed aan hun gilde hebben gezworen, vervolgens optreden als openbare agenten van de regering, of "overheidsfunctionarissen" door extra eed van openbaar ambt af te leggen die openlijk en opzettelijk hun privé "superieure" eed aan hun eigen gilde tegenspreken.

 

Tenzij openlijk berispt en afgewezen, staat de bewering dat deze particuliere Bar Guild-leden legitieme ambtenaren en dus trustees onder openbare eed zijn; En

 

3. Het vermoeden van openbare eed is dat alle leden van de Private Bar Guild die handelen in de hoedanigheid van "overheidsfunctionarissen" die een plechtige openbare eed hebben gezworen, gebonden blijven aan die eed en daarom verplicht zijn om eerlijk, onpartijdig en eerlijk te dienen zoals bepaald door hun eed.

 

Tenzij openlijk aangevochten en geëist, is het vermoeden dat de leden van de Private Bar Guild onder hun openbare eed hebben gefunctioneerd in strijd met hun gilde-eed.

 

Indien aangevochten, moeten deze personen zich terugtrekken als een belangenconflict en kunnen zij onmogelijk onder een openbare eed staan; En

 

4. Het vermoeden van immuniteit is dat sleutelleden van het Private Bar Guild in de hoedanigheid van "overheidsfunctionarissen" die optreden als rechters, openbare aanklagers en magistraten die te goeder trouw een plechtige openbare eed hebben gezworen, immuun zijn voor persoonlijke claims van letsel en aansprakelijkheid.

 

Tenzij openlijk aangevochten en hun eed wordt geëist, is het vermoeden dat de leden van de Private Bar Guild als openbare trustees die optreden als rechters, aanklagers en magistraten immuun zijn voor elke persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun acties; En

 

5. Het vermoeden van dagvaarding is dat een dagvaarding bij gewoonte een niet-weersproken tribune is en daarom wordt iemand die het Hof bezoekt geacht een standpunt (verweerder, jurylid, getuige) en jurisdictie van de rechtbank te aanvaarden. Aanwezigheid in de rechtbank wordt meestal middels uitnodiging door "dagvaarding" verkregen.

 

DE  DAGVAARDING  MOET  WORDEN  AFGEWEZEN  EN  TERUGGEZONDEN

 

Tenzij de dagvaarding wordt afgewezen en teruggezonden, met een kopie van de afwijzing ingediend voorafgaand aan de keuze om te bezoeken of bij te wonen, jurisdictie en positie zoals de beschuldigde staat en het bestaan van "schuld" staat; En

 

6. Het vermoeden van bewaring is dat bij gewoonte een dagvaarding of arrestatiebevel niet weersproken staat en daarom wordt bij iemand die naar het Hof gaat ervan uitgegaan dat het een ding is en daarom door "Bewaarders" in hechtenis kan worden gehouden.

 

[Dit omvat de dode juridische fictie niet-menselijke "PERSOON" waarvoor regels en voorschriften van bedrijfsoverheden zijn geschreven.*]

 

Bewaarders mogen alleen rechtmatig de voogdij hebben over goederen en "dingen" en niet over vlees en bloedzielen die zijnswezen bezitten.

 

DE  DAGVAARDING  EN  BEWARING  MOET  WORDEN  AFGEWEZEN

 

Tenzij dit vermoeden openlijk wordt aangevochten door afwijzing van dagvaarding en/of voor de rechter, staat het vermoeden dat u een zaak en eigendom bent en dus rechtmatig in hechtenis kan worden gehouden door bewaarders; En

 

7. Het vermoeden van Het Hof van Wachters is het vermoeden dat aangezien u als "ingezetene" van een afdeling van een lokaal overheidsgebied kan worden vermeld en op uw "paspoort" de letter P hebt vermeld, u een pauper bent en daarom onder de "Guardian" bevoegdheden van de overheid en haar agenten als een "Hof van Voogden".

 

DE  ENIGE  ERFGENAAM  IS  ALGEMEEN  VOOGD  EN  ALGEMEEN  EXECUTEUR  VAN  DE  TRUST

 

Tenzij dit vermoeden openlijk wordt aangevochten om aan te tonen dat u zowel algemeen voogd als algemeen executeur van de zaak (trust) voor de rechtbank bent, blijft het vermoeden bestaan en bent u standaard een pauper, en gek en moet u zich daarom houden aan de regels van de griffier van voogden (griffier van de magistratenrechtbank);

 

8. Het vermoeden van hof van trustees is dat leden van de Private Bar Guild veronderstellen dat u het kantoor van trustee accepteert als een "ambtenaar" en "overheidsmedewerker" alleen door een Romeins hof bij te wonen, omdat dergelijke rechtbanken altijd voor openbare trustees zijn volgens de regels van het gilde en het Romeinse systeem.

 

DE  ENIGE  ERFGENAAM  IS  SLECHTS  IN  DE  RECHTBANK  OP  BEZOEK  OP  UITNODIGING  VAN  DE  RECHTBANK,  \

OM DE  ZAAK  OP  TE  HELDEREN

 

Tenzij dit vermoeden openlijk wordt aangevochten om aan te geven dat u slechts op bezoek bent via "uitnodiging" om de zaak op te helderen en u in dit geval geen overheidswerknemer of openbare trustee bent, blijft het vermoeden bestaan en wordt aangenomen als een van de belangrijkste redenen om jurisdictie te claimen - simpelweg omdat u "verscheen"; En

 

9. Het vermoeden dat de regering in twee rollen als executeur en begunstigde optreedt, is dat het Private Bar Guild voor de betrokken zaak de rechter/magistraat benoemt in de hoedanigheid van executeur, terwijl de aanklager optreedt in de hoedanigheid van begunstigde van het trustfonds voor de huidige zaak.

 

DE  ENIGE  ERFGENAAM  IS  NIET  DE  CURATOR

 

Tenzij dit vermoeden openlijk wordt aangevochten om aan te tonen dat u zowel algemeen voogd als algemeen executeur van de zaak (trust) bent voor de rechtbank, blijft het vermoeden bestaan en bent u standaard de curator, dus moet u zich houden aan de regels van de executeur (rechter/magistraat); En

 

10. Het vermoeden van executeur De Son Tort / Onrechtmatige daad is het vermoeden dat als de verdachte zijn recht als executeur en begunstigde over zijn lichaam, geest en ziel wil doen gelden, hij optreedt als executeur De Son-onrechtmatige daad of als een "valse executeur" die de "rechtmatige" rechter als executeur aanklaagt. Daarom neemt de rechter/magistraat de rol van "echte" executeur op zich en heeft hij het recht om u te laten arresteren, vasthouden, beboeten of dwingen tot een psychiatrische evaluatie.

 

DE  ENIGE  ERFGENAAM  IS  EXECUTEUR  BEREDDERAAR  VAN  DE  ZAAK  (TRUST)

 

Tenzij dit vermoeden openlijk wordt aangevochten door niet alleen iemands positie als executeur te doen gelden, maar ook te bevragen of de rechter of magistraat als executeur De Son Tort wil optreden, blijft het vermoeden bestaan en kan een rechter of magistraat van het particuliere Orde van Advocaten hulp inroepen van gerechtsdeurwaarders of sheriffs om hun valse vordering te doen gelden; En

 

11. Het vermoeden van onbekwaamheid is het vermoeden dat je op zijn minst onwetend bent van de wet, dus incompetent om jezelf te presenteren en goed te argumenteren. Daarom heeft de rechter/magistraat als executeur het recht om u te laten arresteren, vasthouden, beboeten of dwingen tot een psychiatrische evaluatie.

 

DE  ENIGE  ERFGENAAM  IS  LIVE  LIFE  COMPETENT  FEITELIJK  BEVOEGD  EN 

HEEFT  DE  TRUST  BENEFICIAIR  AANVAARD

 

Tenzij dit vermoeden openlijk wordt aangevochten tegen het feit dat u uw positie als executeur en begunstigde kent en actief berispt en bezwaar maakt tegen tegengestelde vermoedens, dan blijft het bij de tijd van pleiten dat u incompetent bent, dan kan de rechter of magistraat doen wat ze nodig hebben om u gehoorzaam te houden; En

 

12. Het vermoeden van schuld is het vermoeden dat u, aangezien het wordt verondersteld een privé-zakelijke vergadering van de orde van advocaten te zijn, schuldig bent of u "schuldig" pleit, niet pleit of pleit "niet schuldig".

 

DE  ENIGE  ERFGENAAM  HEEFT  HET  MEEST  EXTREME  "DOOD  EN  VERLOREN  OP  ZEE" 

VOOROORDEEL  AANGEVOCHTEN,  GESTUIT  EN  GECORRIGEERD

 

Dus tenzij u eerder een eigenmachtig beëdigde verklaring van waarheid en motie (proprio motu) hebt voorbereid om de extreme vooroordelen in het openbaar verslag te verwerpen of daarvoor een demurrer (strafpleiter) in te schakelen, dan blijft het vermoeden staan dat u "schuldig" bent en de private Bar Guild kan u dan vasthouden totdat een borgsteller bereid is om het bedrag te garanderen waarvoor het gilde van u wil profiteren.

 

Tekst:Vincent Zegel ✍️
Suveran d'œuvre-AHB
All rights reserved