De Heilige Wet van Eén.

Christos Vincit     Christos Regnat     Christos Imperat


The Psonn of Lyra

 

The Mah'-ah Bi Vec'tus

Inavhoki Invocation

of the Maharata*

 

 

(Creation Decre Inocation AS  the personal D-12 Christos Avatar Maharata self identity)

2001 Ashayana 

(Scheppingsbesluit-aanroep AS de persoonlijke D-12 Christos Avatar Maharata-zelfidentiteit)

2001 Ashayana 

 

From this Still Point of my Wholness in manifest decision,

Vanuit dit Still punt van mijn Heelheid in een manifeste beslissing,

 

I Decree in Sovereigh Knowing, here expressed at my Command (lovingly stated absolute intention) the Divine Will and Intention of the ONE-SELF that is ONE GOD.

Ik Besluit in mijn Heelheid, hier uitgedrukt op mijn Bevel (liefdevolle staat absotute intensie) de Goddelijke Will en Intentie van het ÉÉN-ZIJN dat is ÉÉN GOD.

 

Mah-Hah-Rah-Tah     KHUM    BI-Vec'Tus.......................(name)

I as D-12 Christos Avatar self............(name)

Ik Als D-12 Christos Avatar zelf.......(naam)

 

IN-A-VHO'-KI       UN'E-BLE'UM       BI-Vec'TI

Invoke by Divine Loving Command Now, by the Power of the Universal Christos,

Roep nu aan op Goddelijke Liefdevol commando, Kracht van de Universele Christos.

 

Mah'-ah       BI-Vec'TI       UN      UR'-A-      OR'-Nam' -  OOR

the D-12 Divine Christos Blueprint past-present-future; NOW the Divine Sea of Liquid Light anchors in the moment.

de D-12  Goddelijke Christos Blauwdruk heden verleden en toekomst; NU de Goddelijke Zee van Vloeibaar Licht ankert zich in het moment.

 

E' -stA       Un'ta  E'-Sa      Tra'zd-JHa'      Ha'-A    Rha

Absoluely now established, always and forever, in erternal abiding reverent Love of the Eternal ALL-ONE

Absoluut nu gevestigd, voor altijd; in eeuwig blijvende liefde voor het Eeuwige

ÉÉN-ZIJN

 

P'tah-Ta      Um      a      Ah-Sha'-Lum

Blessed Be all embraching, given forth from the Still Point of Eternal Peace

Gezegend zij die alles omarmen, gegeven vanuit het StilPunt van Eeuwige Vrede

 

Thah-A'-Jha        in'ta       DO    A''

Spoken As It IS STATED, As So it IS DONE

Gesproken als HET IS VERKLAARD, ZO IS HET GEDAAN.

 

Um       Sha'-Di      UR'-A     ah      Khum'      Tun

All Embracing Pillar of First Cause Light, I AS THIS expression now.

Alles omvattende Pilaar van het eerste Licht, IK ALS DEZE uitdrukking nu.

 

In the name of the Melchizedek Closter Emerald Order Eieyani,

 

Holy Order of the Yunasai,

 

Sacred House of ONE

 

 

Ashayana

 

~~~