De Heilige Wet van Eén.

Christos Vincit     Christos Regnat     Christos Imperat


De 3 "Christussen".

 


1. Onder leiding van de Azurieten van de Ra Confederatie werd in 12 v.Chr. de 12 de niveau avatar geboren,

een zuivere Tara- Turaneusiam-1 zielessentie buiten Bethlehem in een particulier woonhuis,als zoon van een Blauwe Vlam Melchizedek Herbreeuws- Esseense moeder en een Blauwe Vlam Melchizedek Hibiru-Closter Esseense vader.
Het was geen onbevlekte Ontvangenis, maar op traditionele wijze tot stand gekomen,

bevruchting bij een paar dat dat was gekozen en voorbereid door de priesters van Ur.
Zijn moeder luide Jeudi, zijn vader heette Johius, beide waren leiders in de Blauwe Vlam Melchizedek Esseense Sekte.
De zielessentie van het kind werd geboren uit de Hu-4 avatar Sananda,en het kind werd Jesheua-Melchedek
( Jesheua-12) genoemd.
Die later bekend werd als Jezus, zoon van Maria en Jozef.
De personen Maria en Jozef waren echter niet de ouders van dit avatarkind, zij waren de ouders van een 9de -niveau avatar.

Jesheua-12 werd geboren in de afstammingslijn van het huis van Salomo en in zijn kindertijd toevertrouwd aan de hoede van de Priesters van Ur. (Bij wie ook Ashayana haar opleiding kreeg).
Later kreeg hij 6 kinderen bij 6 verschillende vrouwen.
De personen Maria en Jozef waren dus niet de ouders van dit avatar-kind, maar van een 9de niveau avatar.


Deze geboorte werd in 7 v. Chr. georganiseerd door de Elohim om het Patriarchaal Tempelier-Credo om te worden geleid zodat dit een betere weerspiegeling zou zijn van de WET VAN EEN, die een volkomen gelijkwaardigheid toeschrijft aan de man en aan de vrouw.
Dit kind werd  Jeshewua (-9) genoemd en de verhalen van zijn geboorte bij de Hebreeuwse Melchizedek Essenen Maria en Jozef zijn vastgelegd als de geboorte van Jezus in de hedendaagse Christelijke doctrine.


2. Jeshewua -9 werd werd evenmin door Onbevlekte Ontvangenis verwekt , maar door de visitatie van een ET-Nephilim die, net als koning Melchizedek voordien, deel uitmaakte van de entiteit genaamd Jehova.
Jeshewua's moeder Maria was eveneens uit een ET-Nephilim-conceptie geboren !
De Elohim echter wilden niet dat de kennis over het ET-voorouderschap beschikbaar kwam in brede lagen van de bevolking, dus werd de waarheid van Jeshewua's geboorte verborgen in het verhaal van de Onbevlekte Ontvangenis.
In niet bestaande mythen immers waren maagdelijke geboorten niet ongewoon !
Later kreeg hij 3 kinderen bij Maria Magdalena, zijn vrouw.

3. De derde man was Arihabi, een in Jeruzalem geboren Annu-Melchizedek.
Deze werd door de Elohim, middels een reeks visioenen, tot de ondersteuning dat hij de ware Jeshewua -9 was.
En dit is de man die werd gekruisigd !!
Het aanbod van Arihabi werd geënsceneerd om de aandacht af te leiden van de echte Jeshewua -9, zijn familie en nakomelingschap.
De verrijzenis van het “L i c h a a m v ​​a n C h r i s t u s”/Arihabi werd georkestreerd door de Elohim met behulp van holografische inserties !!
In ruil voor zijn hulp bij het afleiden van de aandacht van Jeshewua -9, werd het lichaam van Arihabi, ook al was hij geen avatar, door de Elohim weer tot leven gewekt om vervolgens naar India te worden gebracht, waar hij nog 30 jaar leefde .

 

Het verhaal van Jezus Christus zoals het in de huidige tijd bekend is, ontstond uit de mythe die  door de Elohim werd gebruikt om de identiteit van hun Avatar, Jeshewua-9, te verbergen en hun patriarchale versie van het Templar- credo te doen voortleven.

De verdraaiingen van de echte historische feiten werden gebruikt om de afstammingslijn van Jeshewua-9 te vrijwaren van politieke vervolging, door de indruk te wekken dat de Christus geen nakomelingen had, waardoor deze nakomelingen voor het publieke oog verborgen bleven. De leringen van Jeshewua-9 en de Templar-Melchizedeks werden de belangrijkste fundamenten voor zowel het huidige Joodse als het Christelijke geloof, de Joodse religie erkende Jeshewua-9 niet als haar heiland. In werkerijkheid was Jesheua-12 de ware heiland van de Herbreeuwse mensen, want hij herintroduceerde hun rasmorfogenetische veld in de Sfeer van Amenti.

 

Weinig mensen wisten af van Jesheua-12 en zijn Blauwe Vlam Melchizedek Esseense mysterie-school, dus besefte het merendeel van de Hebreeuwse mensen niet dat hun voorspelde Messias inderdaad gekomen was. Hoewel de verrichtingen van Jesheua-12 onopgemerkt bleven door de meerderheid van het Herbreeuwse volk, was de uitwerking ervan op het herstel van hun genetische ontwikkeling effectief - een onopgemerkt geschenk aan de Herbreeuwse mensen dat niet aan Jesheua-12 werd toegeschreven.

 

     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

In de loop van de eeuwen die volgden op de geboorte van beide avatars,

werden de levensverhalen van Jesheua-12 en Jeshewua-9 ,

plus dat van  Arihabi samen gebundeld tot

EEN personage ,Jezus Christus.   

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                       

Met de geboorte van Jesheua-12, de 12de niveau avatar,

werd het Hebreewse en Melchedek morfogetische veld in Alchyone geïntegreerd in de sfeer van Amenti.
Door Jesheua-12 werd de integriteit van de Hebreeuwse Melchizedek genetische inprent hersteld...
In ruimere zin werd Jesheua-12 de Heiland voor de rassen,

omdat door zijn geboorte de Hallen van Amenti opnieuw geopend konden worden.
De heruitgelijnde Sfeer van Amenti werd opgeborgen in de UHF-banden van D3,

nu onder bescherming van de Azurieten van de Ra Confederatie.

De 6 kinderen van Jesheua -12 werden verwekt middels heilige voortplantingsriten met als enig doel het bestendigen

van het 12-sterke DNA-patroon in de menselijke rassen.
Jesheua zelf begrijpt zich niet verbonden met hun opvoeding.

berekening werd er voor ieder soort zorgvuldig een Blauwe Vlam adoptie-vader gezocht.
Hij fungeerde voor een van de 6 vrouwen….
Om bovenbeschreven reden werden ook de nakomelingen van Jeshewua -9 beschermd.
Het 12-strengen DNA is nodig om onze verdere evolutie te kunnen voltooien….

 Een stukje uit het boek:  De Geheimen van Amenti

 

~~~